Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Eugeni PAASALÄKITUS ülemhingekarjastele, vaimulikele, kirikuteenijatele, mungaelupidajatele ja kõigile Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Täna ilmus meile pühitsetud Paasa,
see uus püha Paasa, see sala Paasa,
see kõigeausam Paasa, see Paasa — Kristus Lunastaja
(Paasapüha stihiira)

Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Eugeni
PAASALÄKITUS
ülemhingekarjastele, vaimulikele, kirikuteenijatele,
mungaelupidajatele ja kõigile Moskva Patriarhaadi
Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Issandas armastatud ülemhingekarjased, auväärt hingekarjased,
austatud mungad ja nunnad, jumalakartlikud ilmalikud
Jumalast kaitstud Eestimaal!

Pöördun Teie kõikide poole selle kõigi pühade püha ja kõigi rõõmude rõõmu — Kristuse Paasapüha tervitusega:

Kristus on ülestõusnud!

Nende kolme sõnaga, mis kannavad apostlite kuulutuse sügavust, on peaaegu kaks tuhat aastat süüdatud inimeste südameid erilise kogemusega — Kristus on surma äravõitnud, Valgus on võitnud pimeduse! Ja igaüht meist, kes oleme pühas ristimises vastu võtnud Tema päästva nime, vabastab Kristus patust, needusest ja surmast. (Ef.1,7; Ga.3,13).

«Kes jumalakartlik ja Jumala armastaja on, see võtku rõõmuga osa sest kaunist ja rõõmurikkast pühast!» — hüüab Kiriku õpetaja, püha piiskop Johannes Kuldsuu oma õpetlikus jutluses Paasapühal.

Pühade evangeeliumi sündmuste meenutamine aitab meil kõigil õigesti hinnata tänapäeval toimuvat ning püüelda lootusega tuleviku poole.

Õigeusu kristlased on tõelised rändurid, kes liiguvad Jumala poole ja mäletavad kindlalt apostli sõnu — «meie kodupaik asub taevas» (Fi.3, 20) ning rännukepiks on võtnud endaga teele usu ja lootuse Kristusesse. Ja Kristus ei jäta iialgi neid, kes

Temale järgnevad! Katsumustes peaks vaid tugevnema usk meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja Tema abisse!

Meenutagem püha piiskopi Ignati Brjantšaninovi sõnu: «Kes joob kannatusekarikat Jumalat tänades ja ligimesi õnnistades, see on jõudnud pühitsetud hingamisse, armurohkesse Kristuse rahusse, ning sealtmaalt naudib juba Jumala vaimulikku paradiisi. Ajalikud kannatused ei tähenda iseenesest mitte midagi: meie omistame neile tähtsuse oma kiindumusega maise ja kõige kaduva külge, oma jahedusega Kristuse ja igaviku suhtes… Sa kannatad pikalt nälga, pikka vangistust toast väljumata; kannatad seda kõike oma keha tervise taastamise pärast, mis terveks saades paratamatult jälle haigeks jääb, tingimata sureb ja kõduneb. Kannata siis parem Kristuse karika kibedust, mis toob tervenemise ja igavese õndsuse su hingele. Tõelistele Kristuse järgijatele on Kristuse karikas rõõmude karikas».

Meile osaks saanud katsumused on meie vaimuliku kindlameelsuse ja ustavuse läbikatsumiseks. Me palume ju Issandat: Ava mu silmad nägema Su seaduse imesid! (Ps.119,18), et Jumala seaduse lugemine ei oleks mõttetu mõistusega lugemine, vaid tuleb õppida lugema ja mõtlema südamega, mis armastab Kristust. Kindlus usus aitab meil olla kõikumatu hädades ja haigustes. Hädade tee on vaimuliku kasvamise tee.

Sest ka Jumala pühakud, keda «maailm ei olnud väärt», sattusid suurte hädade kätte. Meenutagem Ristija Johannest, kes oli kõrbes näljas, apostel Peetrust, kes löödi risti, meie Kõigeõnnistatumat Kristuse Ema — Jumalasünnitajat, kes on seismas risti juures… Kas meil siis sobib nuriseda oma hädade ja kannatuste üle?!

Meenutagem ka paljukannatanud Hiiobi katsumusi. See on kristliku suhtumise õppetund kõige suhtes, mida saadetakse inimesele, kes on valmis Jumala käest kõike vastu võtma: nii rõõmu kui muret, nii tervist kui haigust, nii rikkust kui vaesust. Oma usuga Jumala ettehooldusesse võitis Hiiob saatana — inimese vaenlase. Kui õiglane Hiiob kaotas kõik, mis tal oli, siis alguses kurvastas palju, aga hiljem, usaldades end Jumala tahte alla, alandus ja see sai temale pääsemiseks: …ja kummardus ja ütles: «Alasti olen ma emaihust tulnud ja alasti pöördun ma tagasi. Issand on andnud ja Issand on võtnud; Issanda nimi olgu kiidetud!» (Hi. 1, 20-21). Mida ka ei tuleks Issanda käest, meie peaksime kõike tänulikult vastu võtma!

Jumala jaoks ei ole midagi võimatut, kuid Jumal teeb vaid seda, mis on kasulik meie hingede pääsemiseks, seda nõuab Tema armastuse ja õiguse seadus. Katsumused ja viletsused muudavad inimest, kes võtab neid vastu kui Jumala tahet: muudavad ta armuliseks ligimeste vastu, sest see, kes kannatab õpib läbi oma valu mõistma ka teise inimese valu ja tema süda täitub «halastusega ligimese vastu». Ärge teotage, vaid kiitke kõiki kiusatusi, katsumusi ja kannatusi, mida saadab meile armastav Isa, sest need on meie jaoks «puhastavaks tuleks».

Kallid vennad ja õed!

Paasapüha rõõm on meie jaoks südant üleujutav igavese elu rõõm, see on rõõm, mida annab ülirohkelt meile surnuist ülestõusnud Issand, kes annab mõõtmatult oma armu neile, kes on uskunud Tema nimesse.

Kristuse ülestõusmine on kõigile õigeusu ristiinimestele igavese elu algus ja võidu pant meie endi pattude üle.

Soovin kõigile õigeusu kristlastele Jumala abi nende pürgimuses elada evangeeliumi armastuse käsusõnade järgi, et juba siin maa peal saada selle igavese elu pärijaiks, mis ilmus meile meie Issanda Jeesuse Kristuse aulises surnuist ülestõusmises.

Südamest soovin Teile, mu kallid, vaimulikku rahu, rõõmu ja tugevat tervist!

Kristus on ülestõusnud!
Tõesti on ülestõusnud!

+ Eugeni

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
meie metropoliidikateedri linnas Tallinnas
Kristuse Paasa 2021

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел