Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Православный Русско-Эстонский Толковый Словарь

Для просмотра словарной статьи "кликните" заинтересовавшее Вас понятие.

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я

Автокефальная (или Поместная) Церковь – Autokefaalne Kirik ehk Kohalik Kirik
Автокефальная (или Поместная) Церковь

(от греч. «автокефалия» – самоглавенствование) – самоуправляемая, административно не зависящая от других Церквей. Автокефальные Церкви пребывают между собой в общении по единству веры и таинств и все вместе составляют Вселенскую Церковь. В настоящее время Автокефальными являются Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Албанская, Польская, Чехо-Словацкая Православные Церкви и Православная Церковь в Америке.

Autokefaalne Kirik ehk Kohalik Kirik

(kr. k. < auto- + kephalē «pea») – ise ennast valitsev ja juhtiv, teistest Kirikutest administratiivselt sõltumatu Kirik. Autokefaalsed Kirikud viibivad üksteisega osaduses oma usu ja sakramentide poolest ning moodustavad koos Kogumaapealse Kiriku. utokefaalse Kiriku eesotsas võib seista ainuisikuline (patriarh, metropoliit, peapiiskop) või kollektiivne (sinod) valitsus. Praegusel hetkel on autokefaalsed Kirikud Konstantinoopoli, Aleksandria, Antiookia, Jeruusalemma, Vene, Gruusia, Serbia, Rumeenia, Bulgaaria, Küprose, Kreeka, Albaania, Poola ja Tšehhi-Slovakkia Õigeusu Kirik ning Õigeusu Kirik Ameerikas.

Автономная Церковь – Autonoomne Kirik
Автономная Церковь

обладающая широкой, но не полной самостоятельностью, подчиненная одной из Автокефальных Церквей. В настоящее время Автономными являются Церкви: Синайская (зависит от Иерусалимского Патриархата), Финляндская (зависит от Константинопольского Патриархата) и Японская (зависит от Московского Патриархата).

Autonoomne Kirik

laiaulatusliku, kuid mitte täieliku iseseisvusega Kirik , mis asub mõne autokefaalse Kiriku alluvuses. Praegusel hetkel on autonoomsed Kirikud Siinai Kirik (Jeruusalemma patriarhaat), Soome Kirik (Konstantinoopoli patriarhaat) ning Jaapani Kirik (Moskva patriarhaat).

Агиасма – Hagiasm
Агиасма

греч. «святыня») – так может быть назван всякий освященный предмет. В частности, так называют воду, освященную в праздник Богоявления (а также и воду, освященную в другие дни для совершения таинств).

Hagiasm

(kr. k. hagios «püha») – mistahes pühitsetud asi, iseäranis aga Issanda Ristimise pühal pühitsetud vesi (ent ka muudel päevadel Kiriku sakramentide läbiviimiseks pühitsetud vesi).

Агиография – Hagiograafia
Агиография

(греч. «описание святых») – раздел церковной истории и литературы, посвященный изучению житий и жизнеописаний святых, а также связанного с ними литературного, исторического, археологического, литургического и народно-культового материала.

Hagiograafia

(kr. k. hagios «püha» + graphō «kirjutan») – pühakute elulugude kirjeldamisega ning nendega seotud kirjandusliku, ajaloolise, arheoloogilise, liturgilise ja rahvapärimusliku materjaliga tegelev kirikuajaloo ja -kirjanduse haru.

Агнец Божий – Jumala Tall
Агнец Божий

символическое имя, данное Господу Иисусу Христу, принесшему Себя в жертву за грехи человечества (агнец – слав. «ягненок», традиционное жертвенное животное древних, в символическом понимании – образ невинной жертвы).

Jumala Tall

ennast inimkonna pattude eest ohvriks toonud Issandale Jeesusele Kristusele antud sümboolne nimi (lambatall on muistsetest aegadest alates olnud ohvriloom, sümboolses mõttes tähistab see aga süütut ohvrit). Jumalateenistus (vene k. богослужение) – palvete, pühade kombetalituste ja tegevuste kogum, mille kaudu väljendub Kiriku usk ja tema liikmete vaga meel. Jumalateenistus toimub pühakojas (Jumala erilise ligioleku kohas) ja seda toimetatakse kirikuteenistuste korra järgi.

Агнец евхаристический – Euharistia Tall
Агнец евхаристический

хлеб, предназначенный для «Бескровной Жертвы» – таинственного преложения во время литургии в Тело Христово. Назван в честь Агнца Божия Иисуса Христа. Приготовляется на проскомидии: с особыми молитвами священник вырезает из просфоры часть в форме куба. Оставшаяся часть просфоры называется антидором.

Euharistia Tall

leib, mis on mõeldud «Veretuks Ohvriks» ja pühitsetakse Liturgia ajal salapärasel kombel Kristuse Ihuks. Nimetatakse nii Jeesuse Kristuse kui Jumala Talle auks. Valmistatakse ette proskomiidia ajal: eriliste palvetega lõikab preester prosforast välja kuubikujulise tüki. Ülejaanud osa prosforast nimetatakse antidooriks.

Адам – Aadam
Адам

(от др.-евр. «человек») – первый человек, родоначальник человечества, был сотворен Богом «из праха земного» (Быт 2, 7) в шестой, последний день творения и помещен в Раю, где особая близость Бога делала невозможными страдания и смерть. Первые главы книги Бытия рассказывают, как Адам и сотворенная из его ребра Ева, наделенные абсолютной свободой, ослушались Бога и лишились Рая. Адам прожил 930 лет. Его потомки, населившие землю, подвержены последствиям первородного греха (страданиям и смерти), поскольку причастны к его причинам (самолюбию, непослушанию, гордости). Поэтому Христос, в церковной традиции именуемый «новым Адамом» (ср. 1Кор, 15, 22 и 45), предлагает кротость и смирение как средства преодоления Адамова проклятия: «Научитесь от Меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим» (Мф 11, 29).

Aadam

(hbr. k. adam «inimene») – esimene inimene, inimsoo esiisa, kelle Jumal valmistas «mullast» (1Mo 2, 7) loomise viimasel, kuuendal päeval ning pani ta Paradiisi, kus eriline lähedus Jumalaga tegi võimatuks kannatused ja surma. Esimese Moosese raamatu esimesed peatükid jutustavad, kuidas Aadam ja tema küljeluust ehitatud Eeva, kellele oli jäetud absoluutne vabadus, astusid üle Jumala käsust ning jäid Paradiisist ilma. Aadam elas 930 aasta vanuseks. Tema järglased, kes asustasid maa, said juba omal nahal tunda pärispatu tagajärgi (kannatusi ja surma), kuna olid osalised selle põhjustes (enesearmastuses, sõnakuulmatuses, kõrkuses). Seepärast osutabki Kristus, keda kirikutraditsioonis nimetatakse ka «uueks Aadamaks» (vt. 1Ko, 15, 22 ja 45), tasadusele ja alandlikkusele kui abinõudele Aadama needusest vabanemiseks: «… õppige Minult, sest Mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele» (Mt 11, 29).

Адамова глава – Aadama pealuu
Адамова глава

изображение черепа со скрещенными костями, помещаемое под распятием. По преданию, Адам погребен на Голгофе.

"Aadama pealuu"

pealuu kahe risti asetatud kondiga ristilöödud Kristuse kuju all. Pärimuse järgi on Aadam maetud Kolgatale.

Академия Духовная – Vaimulik Akadeemia
Академия Духовная

высшее духовное учебное заведение, в котором учатся студенты, успешно окончившие семинарию. В Русской Православной Церкви наиболее известы Московская Духовная Академия в Сергиевом Посаде (под Москвой) и Санкт-Петербургская Духовная Академия.

Vaimulik Akadeemia

kõrgeim vaimulik õppeasutus, kus õpivad üliõpilased, kes on edukalt lõpetanud seminari. Vene Õgeusu Kiriku tuntumad akadeemiad on Moskva Vaimulik Akadeemia Sergijev Possaadis (Moskva lähistel) ja Sankt Peterburi Vaimulik Akadeemia.

Акафист – Akafist
Акафист

(греч. «неседальный») – хвалебное песнопение в честь Господа, Божией Матери или святого, исполняемое стоя и состоящее из 24 частей (чередующихся кондаков и икосов), по числу букв греческого алфавита, и еще одного хвалебного кондака. Вошедшее в традицию количество частей определил первый акафист, посвященный Божией Матери «Взбранной Воеводе победительная…», каждая следующая часть которого начинается со следующей буквы греч. алфавита.

Akafist

(kr. k. akafistos «mitteistumine») – kiituselaul Issanda Jeesuse Kristuse, Jumalaema või mõne pühaku auks, mida lauldakse või loetakse seistes ning mis koosneb 24 osast (üksteisele järgnevatest kondakitest ja ikostest) kreeka tähestiku 24 tähe järgi, ja veel ühest kiitusekondakist. Traditsiooniliseks muutunud osade arvu määras ära esimene Jumalaemale pühendatud akafist «Sulle, Sõjaülemale…», mille iga järgmine osa algab kreeka tähestiku järgmise tähega.

Акривия – Akriibia
Акривия

строгость, точность, соответствие букве закона. Принцип решения церковных вопросов с позиции строгой ортодоксии, применение церковной дисциплины по отношению к члену Церкви по всей строгости, без смягчения. Противоположен икономии. Проблемы догматического характера должны разрешаться только исходя из принципа акривии, вопросы же церковной практики и пастырской деятельности могут быть рассмотрены как с позиций акривии, так и с позиций икономии, то есть, снисходительно, с учетом смягчающих обстоятельств. Выбирать между акривией и икономией – преимущество священного сана, который был установлен Господом именно как право «вязать и решить» (Мф 18, 18).

Akriibia

(kr. k. akribeia «range täpsus, piinlik hool») – rangus, täpsus, seadusetähele vastamine. Rangelt ortodoksest seisukohast lähtuv kirikuküsimuste lahendamise põhimõte, mille kohaselt rakendatakse Kiriku liikme suhtes kirikudistsipliini nõudmisi kogu nende ranguses, ilma mööndusteta. Selle vastand on oikonomia. Dogmaatilised probleemid tuleb lahendada üksnes akriibia põhimõttest lähtuvalt, kirikupraktikat ja hingekarjasetööd puudutavaid küsimusi võib aga vaadelda nii akriibia kui oikonomia seisukohast, see tähendab vastutulelikult, pehmendavaid asjaolusid arvesse võttes. Akriibia ja oikonomia vahel valimine on vaimulikkonna eesõigus, mille Issand seadis sisse just nimelt õigusena siduda ja lahti päästa (vt. Mt 18, 18).

Аксиос – Axios
Аксиос

(греч. «достоин») – возглас, произносимый архиереем при рукоположении новопоставленного диакона, священника или епископа. Произносится при облачении поставляемого в каждую новую богослужебную одежду и затем троекратно повторяется хором.

Axios

(kr. k. axios «on vääriline») – sõna, mida piiskop hüüab diakoniks-, preestriks- või piiskopikspühitsemisel. Tuuakse kuuldavale iga kord, kui pühitsetavale pannakse selga uus teenistusrõivas ning seejärel kordab seda kolm korda ka koor.

Александр Невский, благоверный князь – Aleksander, Neeva püha õigeusuline vürst
Александр Невский, благоверный князь

родился в 1220 году, с 1236 года самостоятельно княжил в Новгороде. В Невской битве со шведами (1240) и в Ледовом побоище на льду Чудского озера с тевтонскими рыцарями (1242) русские войска во главе с кн. Александром отстояли северо-западные границы Руси и защитили Православную Церковь от католического вторжения. Умелой политикой кн. Александр смягчил агрессивность татар и добился учреждения в Золотой Орде епархии Русской Православной Церкви. Скончался он в 1263 году по дороге из Орды, приняв перед смертью схиму с именем Алексий. В 1547 году был причислен Церковью к лику святых, память 23 мая (5 июня), 30 августа (12 сентября) и 23 ноября (6 декабря). Как защитник Православия на западных рубежах Руси, св. благоверный князь Александр широко почитается среди православных Эстонии – в его честь в начале 20 века был освящен новопостроенный Таллинский кафедральный собор. Имя Александра Невского включено в число святых земли Эстонской, соборная память которых празднуется 18 ноября (1 декабря).

Aleksander, Neeva püha õigeusuline vürst

sündis 1220. aastal, 1236. aastast valitses iseseisvalt Novgorodis. Kindlustas Neeva jõel toimunud lahingus rootslastega (1240) ja Peipsi järvel toimunud Jäälahingus saksa ordurüütlitega (1242) Venemaa loodepiire ning kaitses Õigeusu Kirikut katoliikluse pealetungi eest. Vürst Aleksander pehmendas osava poliitikaga tatarlaste agressiooni ning saavutas Vene Õigeusu Kiriku piiskopkonna loomise Kuldhordis. Aleksander suri 1263. aastal, teel Kuldhordist koju, ning võttis enne surma vastu skeemapühitsuse uue nimega Aleksi. 1547. aastal kuulutas Kirik ta pühakuks (mälestuspäevad 23. mail (5. juunil); 30. augustil (12. septembril); 23. novembril (6. detsembril)). Neeva püha õigeusulise vürsti Aleksandri auks on pühitsetud ka XX sajandi alguses Tallinnas Toompeal valminud õigeusu katedraal, samuti on tema nimi lülitatud Eestimaa pühakute kogusse, kelle mälestuspäeva tähistatakse 18. novembril (1. detsembril).