Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

MOSKVA PATRIARHAADI EESTI ÕIGEUSU KIRIKU SINODI ISTUNG

5. mail 2018 aastal toimus Kuremäe kloostris Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Sinodi istung. Sinodi istungi kutsus kokku Narva ja Peipsiveere piiskop Lazar, kes hetkel ajutiselt juhib Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikut. Istungist võtsid osa kõik Sinodi liikmed: Narva ja Peipsveere piiskop Lazar, Maardu piiskop Sergi, ülempreester Oleg Vrona, munkpreester Joona (Golovastikov), ülempreestrid Vitali Gavrilov ja Daniel Lepisk ning esindajad ilmikute hulgast: Sergei Männik ja Oleg Burdeinõi.

Sinodi päevakorras olid küsimused, mis seotud Kiriku uue Eestseisja valimisega. Võeti vastu otsus, et erakorraline Kiriku Täiskogu toimub 29. mail 2018 a. Kandidaatideks Kiriku uue Eestseisja kohale kinnitati: Vereja[1][1] ülempiiskop Eugeni, Moskva ja kogu Venemaa Patriarh Kirilli vikaarpiiskop, Moskva Vaimuliku Akadeemia rektor ning Narva ja Peipsiveere piiskop Lazar, kes ajutiselt juhib Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikut.

Eugeni, Vereja ülempiiskop, Vene Õigeusu Kiriku Õppekomitee esimees, Moskva Vaimuliku Akadeemia rektor (Valeri Germani pg. Rešetnikov)

Sünniaeg: 9 oktoober 1957 a. Hirotoonia (piiskopiks pühitsemise) aeg: 16 aprill 1994 a. Mungapühitsuse aeg: 27 juuli 1986 a. Nimepäev: 20 märts

Biograafia:

Sündis 9. oktoobril 1957 Kasahstanis. Lapsepõlve- ja noorukiaastad möödusid Kirovis (end. Vjatka). Peale 8. klassi lõpetamist õppis Kirovi ehitustehnikumis. 1977-79 teenis nõukogude armees.

Peale demobiliseerimist töötas Vjatka piiskopkonna valitsuses, täites samaaegselt Vjatka ja Slobodskoi piiskop Hrisanfi (Tšepilja) alamdiakoni ülesandeid.

1983 lõpetas Moskva vaimuliku seminari, 1987 Moskva vaimuliku akadeemia. Teoloogia kandidaat. Kandidaaditöö nimetus: „Karjaseteenimine Vene Õigeusu Kirikus X-XIII sajanditel“.

27. juulil 1986 pühitseti mungaks, uue nimega Eugeni. 3. augustil pühitseti diakoniks, 28. augustil munkpreestriks.

1988 . Paasapühaks omistati iguumeni nimetus.

1. jaanuaril 1989 ülendatud arhimandriidi seisusesse ja määrati Moskva vaimuliku akadeemia rektori abiks administratiiv-majanduslikes küsimustes.

16. novembril 1990 määrati Moskva vaimuliku seminari inspektoriks

6. augustil 1991 patriarh Aleksius II ukaasiga määratud Stavropoli vaimuliku seminari rektoriks

28. veebruaril 1994 määrati patriarh Aleksius II ukaasiga Vene Õigeusu Kiriku Püha Sinodi Õppekomitee Esimehe kohusetäitjaks

16 aprill 1994 a. pühitsetud Moskva piiskopkonna vikaarpiiskopiks, tiitliga Vereja piiskop.

18. juulil 1995 a. määratud Moskva vaimuliku akadeemia rektoriks, jäädes samal ajal Õppekomitee esimehe kohusetäitjaks.

Püha Sinodi otsusega 18. juulist 1998 määratud Õppekomitee esimeheks

25. veebruaril 2000 tõstetud ülempiiskopi seisusesse.

11. aprillil 2004 Moskva vaimuliku akadeemia Teadusnõukogu esildise põhjal pühima patriarhi Aleksius II resolutsiooniga omistatud Moskva vaimuliku akadeemia professori tiitel

Püha Sinodi Piibli-teoloogia komisjoni liige, Pühakute kanoniseerimise komisjoni liige (alates 2015 a.-st) ja Vene Õigeusu Kiriku teoloogilise hariduse koordinatsioonikeskuse liige

Lazar, Narva ja Peipsiveere piiskop (Aleksander Nikolai pg. Gurkin)

Sündis 13. märtsil 1969 a Vana Drakino külas Kovõlkino rajoonis Mordvas teenistujate peres.

Peale Vana-Drakino keskkooli lõpetamist 1986 a. lõpetas Kovõlkino kutsekooli kiirkursused

1987-89 teenis nõukogude armees. Peale demobiliseerimist, 1989-1991 oli altariteenijaks Nikolai kirikus Mordva Krasnoslobodski rajooni Kolopino külas.

27. märtsil 1991 Saranski ja Mordva piiskop Varsonofi õnnistusel skeemaiguumen Jeronimi poolt mungaks pühitsetud Lazari nimega (püha õiglase Lazari auks)

30. märtsil 1991 pühitsetud diakoniks piiskop Varsonofi poolt, 4. aprillil pühitsetud preestriks.

1991-92 Sanaksari kloostri majandusjuht

1992-93 Jumalaema ikooni „On kohus…“ koguduse eesseisja Vana-Drakino külas

1993-2000 Romodanovi rajooni Tšufarovi Püha Kolmainu kloostri asevalitseja, Tšamzinka rajooni praost

Aastast 2000 – Saranski Makarovka Johannes Teoloogi kloostri asevalitseja, Saranski piiskopkonna valitsuse sekretär, piiskopkonna heategevuse ja sotsiaalse teenimise osakonna eesistuja

2001 a lõpetas Saranski vaimuliku seminari.

2005 a lõpetas Moskva vaimuliku akadeemia

27.05.2009 tulles vastu metropoliit Korneliuse palvele, määrata Eesti Kiriku juhtimisel talle abiks vikaarpiiskop, otsustas VÕK Püha Sinod määrata ta Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskopiks Narva piiskopi tiitliga.

20. juulil 2009, peale koguöise teenistuse lõppemist Moskva Jumalailmumise katedraalis, toimetati pühima patriarhi Kirillli juhtimisel arhimandriit Lazari Narva piiskopiks nimetamise teenistuskord

21. juulil 2009 Jumalaema „Kaasani“ ikooni pühal pühitseti Moskvas Päästja Kristuse katedraalis Narva piiskopiks. Hirotoonia viis läbi pühim patriarh Kirill teiste piiskoppide osalemisel

Püha Sinodi otsusega 30. maist 2011 (Sinodi protokoll nr 40) määratud vastmoodustatud Narva ja Peipsiveere piiskopkonna valitsevaks piiskopiks.

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел