Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Terviseameti koroonaviiruse haigus COVID-19 trükised ja juhendmaterjalid

COVID-19 käitumisjuhised avalike jumalateenistuste ja teiste avalikeusuliste talituste läbiviimiseks ja neil osalemiseks

COVID-19 käitumisjuhised avalike jumalateenistuste läbiviimiseks ja neil osalemiseks

• COVID-19 on viirusnakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkusena, peamiseltlähikontaktist nakkusohtliku inimesega. Lähikontakt on:

 • otsene füüsiline kontakt COVID-19 haigega (nt kätlemine);
 • otsene kontakt COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendit kasutamata (nt on peale

köhitud);

 • koos viibimine COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja kuni 2 meetri kaugusel.
 • Saastunud pindadel säilib viirus soodsatel tingimustel kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamiselja desinfitseerimisel.
 • COVID-19 leviku risk on kõrgem kinnistes, rohkelt rahvastatud ja halvasti ventileeritud ruumides.
 • Juhise eesmärk on anda suunised avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste (edaspidi: avalik jumalateenistus) läbiviijatele ning nendel osalejatele COVID-19 haiguse leviku tingimustes.
 • Avalike jumalateenistuste läbiviimisel ja nendel osalemisel tuleb lähtuda alati Vabariigi Valitsuse korraldusest nr 282: COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud (kättesaadav Riigi Teatajas).

  Jumalateenistuse ruumid

 • Vabariigi Valitsuse korraldus nr 282 seab tingimused, mida tuleb järgida ka siseruumidesläbiviidavatel jumalateenistustel. Korralduse punkt 11 seab tingimused avalikele jumalateenistustele, mis toimuvad statsionaarsete istekohtadega ruumis. Korralduse punkt 16 seab tingimused jumalateenistustele, mis toimuvad ruumis, kus statsionaarsed istekohadpuuduvad. Mõlemat tüüpi ruumides peab olema tagatud:
 • desinfitseerimisvahendite olemasolu ja kättesaadavus;
 • desinfitseerimisnõuete järgimine.

• Statsionaarsete istekohtadena mõistetakse ruumis püsivalt asuvaid istekohti, mis onmärgistatud ja määratud osalejatele alaliselt kasutamiseks. Sealjuures peetakse silmas kaistekohti, mis on põhiplaani või muu sarnase püsiva lahendusega ruumi määratud.

 • Korraldajal tuleb arvestada, et statsionaarsete istekohtadega jumalateenistusel tuleb osalejad paigutada hajutatult viisil, mis tagab, et vähemalt vahetult osaleja ees, taga ning külgedel on täitmata istekoht. Maksimaalselt tohib statsionaarsete istekohtadega ruumis viibida 400 inimest, kui järgitakse eelmainitud hajutatuse põhimõtet. Ehkki täna (18.12.2020) kehtiva korralduse järgi ei ole statsionaarsete istekohtadega jumalateenistustel kohustust tagada 50% täituvust, on see nakkusohutuse seisukohalt väga soovitatav.

Väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala liikudes tuleb järgida 2+2 reeglit.
• Ruumis, kus puuduvad statsionaarsed istekohad, on jumalateenistuse läbiviimise tingimus, et tagatakse ruumi kuni 50% täituvus ja osalejate arv kuni 250 inimest;
liikumisel järgitakse 2+2 reeglit.

• Harju ja Ida-Viru maakonnas kehtib kuni 50% täituvuse nõue mõlema ruumitüübi puhul.

• Sagedasti puudutatavaid esemeid ja pindu (nt ukselingid jm) puhastada 2–4 tunni järel.
Esemete hulka kuuluvad ka nt üldkasutuses olevad lauluraamatud (kui nendematerjal seda võimaldab).
Ruumide ja pindade puhastamisel järgida Terviseameti soovitusi puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.

Minnes jumalateenistusele

 • Pane ette mask või kata nina ja suu.
  – Maski tuleb kanda kogu jumalateenistuse ruumis viibimise aja. Erandina on lubatudkonkreetse usutava järgimiseks ühel inimesel korraga lühiajaline maski eemaldamine.Vaata, kuidas korrektselt maski kanda Terviseameti kodulehelt.
  – Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed, samuti nt inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud.
 • Desinfitseeri käed.
  – Eelkõige pöörata tähelepanu sellele, et desinfitseerimisvahendi kasutamisel tuleb kätele
  kantud soovitatud kogus vedelikku laiali hõõruda, lasta nahasse imbuda ja edasi tegutseda juba nn kuiva käega. Selline käitumine tagab efektiivselt kaitstuse viiruste eest,sest desinfitseerimisvahendis olev toimeaine on selliselt nahal korralikult viiruste kaitseks toimet avaldanud.
 • Mistahes kemikaalidest tingitud mürgistusjuhtumi korral helistada mürgistusteabekeskusessenumbril 16662.
 • Istu selleks ettenähtud istekohale.
  Soovitatav on, et kohad täidetakse järjest, vältides nii üksikutele tühjadele kohtadele liikudes mittevajalikke lähikontakte.
 • Kohale suunamisel saavad abiks olla koguduse vabatahtlikud, kes tunnevad usuliseühenduse praktikat ja ruumikasutuse põhimõtteid.
 • Võimalusel väldi ühiskasutuses laulu- või palveraamatute kasutamist. Võta vajadusel kaasa enda oma. Väldi intensiivset laulmist.
 • Minimeeri lähikontakte nii vaimulike kui teiste jumalateenistusel viibivate inimestega (shkallistamine, vaimuliku käe suudlemine jne).
 • Hoidu usutraditsiooni pühade esemete puudutamisest ka siis, kui see on kirikus tavaolukorraskombeks, sh ristide, ikoonide jm käega või suuga puudutamisest. Nakkus levib ka pindadelt.
 • Pärast jumalateenistust välju ruumist (kirik, palvela jm) 2+2 reeglit järgides.
  Jumalateenistuse ruumist või hoonest väljumisel saavad olla abiks koguduse vabatahtlikud. Kindlasti tuleb väljumisel püüda vältida suuremaid kogunemisi ntuksel (nn pudelikael).
  Võimalusel annab vaimulik suuniseid jumalateenistuse järel ruumist lahkumiseks.

Usulised ühendused peavad tagama, et kõik vaimulikud ja koguduste töötegijad oleksidteadlikud peamistest hingamisteede haiguste ennetamise meetmest.

Vaimulikud peavad hoiduma jumalateenistuste läbiviimisest ja nendel osalemisest väiksemaginakkuskahtluse korral.

 Vajalik on informeerida oma koguduse inimesi, et haigena ja COVID-19 haigelähikontaktsena jumalateenistusel ei osaletaks.

– Jumalateenistustel tuleb minimeerida lähikontakte teiste vaimulike, koguduse liikmete jatöötegijate vahel. Kasutada isikukaitsevahendeid nt mask, visiir.
– Ühiste armulauatarvikute (karikas, lusikas jm) kasutamisest tuleb hoiduda. Toiduga kokku puutuvate armulauatarvikutena kasutada ühekordselt kasutatavaid esemeid. Kui seda ei ole võimalik teha, tuleb tarvikud viiruse leviku takistamiseks puhastada pärast igat individuaalsetkasutuskorda kas kuumas vees (vähemalt 90°C) või vähemalt 70% etanooliga. Mõlemal juhul tuleb tagada toimimise aeg (kokkupuude) vähemalt 1 min.
– Usutalitustel kasutatavad toiduga mitte kokku puutuvad tarvikud tuleb desinfitseerida! Desinfitseerimisvahendid on kemikaalid, mida peab kasutama vastavalt pakendil olevatelejuhistele. Püüda vältida tarvikute otsest kontakti inimeste naha ja limaskestadega, sest see tingiks nende desinfitseerimise vajaduse pärast igat kontakti ja ei ole kemikaali ettenähtudkasutamine.
– Kõigil vaimulikel ja koguduse töötegijatel on soovitatav mobiilirakenduse HOIA kasutamine, mis informeerib, kui ollakse olnud lähikontaktis (vähemalt 15 minutit kuni 2 meetri kaugusel)koroonaviiruse positiivse proovi andnud inimesega.
– Kui on põhjust eeldada, et jumalateenistusele tuleb rohkem inimesi, kui ruumile seatudtingimused lubavad (nt jõulude ajal), siis tuleks võimalusel suurendada jumalateenistuste arvu, et vältida ülerahvastatuse tekkimist.
Kaaluda jumalateenistustele eelregistreerimist. Nii on jumalateenistuse korraldajatelvõimalik tagada, et ruumis ei oleks rohkem inimesi kui lubatud.

 • Jumalateenistust läbi viivate vaimulike arvu viimine miinimumini.
 • Kui jumalateenistusel on vältimatu laulukoori osalemine, siis tuleb koori liikmed paigutada

  võimalikult hajutatult ja piirata lauljate arvu minimaalselt vajaliku hulgaga (2-3 lauljat).

 • Kui võimalik, siis asendada koorilaul solistiga. Ühislaulmist pigem vältida. Ka ühislaule lauldestuleb kanda maski.
 • Kui jumalateenistusel on olnud tava mängida puhkpille, siis tuleb seda praegu vältida.Juhendid ja soovitused leiate:

  Terviseameti koroonaviiruse haigus COVID-19 trükised ja juhendmaterjalid

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел