Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

TALLINNA JA KOGU EESTI METROPOLIIT EUGENI LÄKITUS KRISTUSE SÜNNIPÜHA PUHUL

TALLINNA JA KOGU EESTI METROPOLIIT EUGENI
LÄKITUS 
KRISTUSE SÜNNIPÜHA PUHUL

ülemkarjastele, karjastele, diakonitele, munkadele-nunnadele ja kõigile
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Issandas armastatud ülemkarjased,
Austusväärsed preestrid ja diakonid, aulised mungad ja nunnad,
kallid vennad ja õed!

 

Kristus sünnib, kiitke!
Kristus tuleb taevast, minge vastu!
Kristus on maa peal, tõstke ennast kõrgesse,
Laula, kõik maailm, Issandale.
Ja kiitke Teda, inimesed, rõõmsalt lauldes,
sest Tema on väga auliseks saanud!
(Kristuse sünnipüha kaanoni 1. laulu irmos).

Meie Issanda, Jumala ja Päästja, Jeesus Kristuse sünd on inimmõistuse jaoks lahendamatu saladus! Vaatamata sellele, et on möödunud juba enam kui 2000 aastat Kristuse sünni hetkest, ei suuda inimmõistus ikkagi mõista Jumala lihassesaamise saladust. „Saladus ajab enesest eemale uudishimu just seepärast, et ta on saladus“ (Moskva püha Filaret, Jutlus Rõõmukuulatamise pühal, 1835).

Saladus jääb alati saladuseks, kuid me võime pisut kergitada selle saladuse katet, et enese jaoks kasu ammutada. Mispärast siis ometigi tuli maa peale Jeesus Kristus, Jumala Poeg ja sai lihaks, see tähendab sündis Neitsi Maarjast? Ehk on nii, et see, mis on saladus mõistuse jaoks, võib avaneda südamele?

Jumal Isa saatis oma Poja maailma elava eeskujuna ohvrimeelsest armastusest, et inimesed Teda järgiksid. Järgides Kristust ligimeste armastuse teed käies, võib inimsüda ülenduda ka Jumala armastuseni ja seeläbi võib inimene omandada jumalasarnasuse, milleks ta on Looja poolt kutsutud.

See, et Püha Kirik igal aastal tähistab Kristuse sündimise helget püha, ei ole mitte üksnes ja ennekõike meenutus. See on iga kord reaalne sündmus, mida peaks iga kristlane oma südames läbi elama. Ilma selleta Kristuse Kirik täna ei elaks. Pikalt enne helget püha hakatakse kirikus laulma „Kristus sünnib, kiitke!“ Ei ole öeldud, et „Kristus on sündinud“, vaid „Kristus sünnib!“, see tähendab, et kõik see toimub taas ja taas. Tähendab, et Jumala lihakssaamine – see on tänase päeva elav sündmus, eluline ja päästev sündmus, millele me oleme kutsutud olema tunnistajaks ja osalisteks.

Aga tänases maailmas, nii nagu ka tolleaegses, jätkub kirede möll ja oma huvide esileseadmine. Meenutagem kuningas Heroodest, kes otsis sündinud Kristust, et Teda tappa. Kuid ta ei suutnud leida sõimes sündinud kuningate Kuningat. Tänases päevas on samuti omad Heroodesed. Meenutagem Evangeeliumi tähendamissõna õhtusöögile kutsututest (vrdl Lk. 14:18-20). Ka täna on rohkelt inimesi, kes ei hakka küll Jumalale vastu, kuid samas ei järgne ka Talle. Keegi eemaldub, et vaadata oma ostetud maade peale, keegi hoolitseb oma koduse jõukuse eest, keegi otsib üksnes maist armastust ning sedagi tihti väärastunud arusaamadest lähtudes.

Jumala Poeg ilmus inimeste sekka mitte maises hiilguses, vaid maise alanduse tingimustes – mis võib olla hullem kui koobas ja vaesem kui loomasõim? Ning oma õpilased valis Issand lihtrahva hulgast. Kuid nii nagu oma sündimises, nii ka oma maise elu jooksul, kergitas Ta aegajalt katet Jumala lihakssaamise saladuselt nende ees, kes puhastasid oma südamed, et näha Jumalat.

Jumala alandlikkuse saladus, mis saadab Jumalat maa peal, ongi see saladus, mida me oleme kutsutud enese jaoks avastama. Südame puhtus avab silmad Jumala nägemiseks. Nii sündis see 2000 aastat tagasi lihtsate karjaste ja Idamaa tarkade näol. Nii sünnib see ka täna. Jälle, nii nagu neil kaugetel aegadel, vaid need kes on valvel oma kirgede üle ja on valmis vastu võtma inglite kuulutuse, on suutelised astuma selle suure saladuse juurde ja nägema ning uskuma.

Täna, nii nagu ka sel kaugel Kristuse sündimise ööl, paistab taas Petlemma täht, kutsudes kogu maailma kristlasi pöörama oma pilku taeva poole ja rõõmustama.

Õnnitlen südamest kõiki õigeusklikke kristlasi meie Issanda ja Päästja, Jeesus Kristuse sündmise ja uue aasta puhul!Andku sündinud Jeesuslaps teile rahu, tervist ja heaolu ning täitugu teie südamed jumaliku armastuse valgusega!

+EUGENI
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

Kristuse sünd 2020/2021 Tallinnas

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел