Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Alates 25.10.2021 kehtivad piirangud

Alates 25. oktoobrist 2021 kehtivad Vabariigi Valitsuse korralduse nr 305 “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” muudatused.

Kehtiva korralduse tekst on leitav Riigi Teataja kodulehel: https://www.riigiteataja.ee/akt/321102021004?leiaKehtiv

Avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste puhul ei too korralduse muudatused olulisi muudatusi, võrreldes seni kehtinuga, kuid paneb teatud viiruse leviku tõkestamiseks seatud meetmete järgimise kohustuse usulistele ühendustele.

Siseruumides toimuvatel avalikel jumalateenistustel ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimisel tuleb usulisel ühendusel (“tegevuse eest vastutav isik”) tagada:

  • hajutatuse põhimõtte järgimine, v.a. korralduses sätestatud juhtudel (korralduse punkt 7);
  • kaitsemaski kandmine (korralduse punkt 8), v.a. korralduses sätestatud juhtudel (korralduse punkt 81);
  • desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine (korralduse punkt 9);
  • siseruumi täituvus kuni 50% või kuni 50 osalejat (korralduse punkt 10 allpunkt 5) juhul, kui ei järgita korralduse III osas sätestatud tingimusi.

Välistingimustes piiratud territooriumil on avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimise tingimuseks osalejate piirnumber kuni 100 inimest, välja arvatud juhul, kui on täidetud korralduse III osas sätestatud nõuded.

Hajutatuse nõude järgimine tähendab kehtivate reeglite kohaselt, et võõrastest inimestest tuleb hoiduda viiruseleviku seisukohast turvalist distantsi (https://www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused)

Eelnimetatud piiranguteta on avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi lubatud läbi viia juhul, kui on täidetud korralduse nr 305 III osas nimetatud nõuded, mis tähendab enne osalemist COVID-19 vaktsineerituse tõendi kontrolli, v.a. korralduses sätestatud juhtudel (vt korralduse punkt 14).

Usuliste ühenduste tegevuste kohta, mis ei ole avalikud jumalateenistused ega avalikud usulised talitused, rakenduvad nõuded, mis kehtivad teiste analoogsete tegevuste puhul. Korralduses on seatud piirangud ja nõuded, mis puudutavad täiendõpet, samuti huviharidust ja –tegevust, mis hõlmavad ka usuliste ühenduste tegevusi (nt Alfa- või leerikursused jm). Kui Alfa- või leerikursusel osalejad on nt alla 18-aastased, siis nendele nõuded COVID-19 vaktsineerituse tõendi esitamiseks ei laiene. Teiste erisuste kohta vt korralduse punkt 14.

Allikas: EV Siseministeerium

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел