Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Moskva ja  kogu Venemaa patriarh KIRILLI läkitus  Kristuse sünnipüha puhul

Moskva ja  kogu Venemaa patriarh KIRILLI läkitus
Kristuse sünnipüha puhul
ülemkarjastele, karjastele, diakonitele, munkadele-nunnadele
ja kõigile Vene Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Issandas armastatud ülemkarjased,
aulised preestrid ja diakonid, jumalaarmastajad mungad ja nunnad,
kallid vennad ja õed!

Õnnitlen südamest teid kõiki Kristuse sündimise helge püha puhul.

Nüüd pidutseb taevane ja maine Kirik, rõõmustades meie Issanda ja Päästja maailma tulemise üle ning toob kiitust ja tänu Jumalale Tema helduse ja armastuse eest inimsoo vastu. Vaimuliku kartusega süüvigem kirikulaulu sõnadesse: „Kristus sünnib, kiitke! Kristus tuleb taevast, minge vastu! (Kristuse sünnipüha kaanoni irmos). Aukartuse ja lootusega vaadakem Petlemma koobast, kus armetus sõimes lebab sissemähitud Jeesuslaps.

Täna on tõesti teoks saanud „suur jumalakartuse saladus: Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistatud Vaimus, nähtav olnud inglitele“ (1Tim. 3:16). Mõistusega pole võimalik lõpuni süüvida Jumala lihakssaamise saladusse. Täiel määral pole võimalik mõista, kuidas See, Kes on elu allikas kogu loodu jaoks, on täna soojendatav lojuste hingeõhuga! Ilmamaa Looja alandab ennast, võttes Enese peale loodu kuju! Jumala Poeg saab Inimese Pojaks! Püha Johannes Kuldsuu hoiatab: „ära uuri, kuidas see on sündinud; seal kus Jumal tahab, seal saab looduse kord ära muudetud. Tema tahtis, suutis, tuli taevast alla ja päästis. Kõik allub Jumalale. Täna sünnib See, Kes on ja See, Kes on, saab selleks, kes Ta ei olnud. Olles Jumal, saab Ta inimeseks, jäädes seejuures Jumalaks“ (Jutlus meie Päästja, Jeesus Kristuse sünni puhul).

Tähistades maailma jaoks päästvat Kristuse sündimise püha, mõtiskleme selle püha vaimuliku sisu ja võtmetähtsuse üle kogu inimkonna jaoks. Ja see on õige. Kuid vaja on veel tunnetada ka isiklikku mõõdet, mida see Jumala lihakssaamise saladus tähendab meist igaühe jaoks, sest mitte ilmaasjata ei pöördu me palvetes Issanda poole, nimetades Teda oma Päästjaks.

Me teame oma kogemusest, et inimene ei ole ise võimeline ületama enese sees kurjust, kuivõrd ta seda ka ei üritaks teha. Pattu, mis on sügavalt meie hinge haavanud ja rikkunud inimloomuse, pole võimalik ületada mitte mingisuguste vaimulike praktikate ja psühholoogiliste treeningutega. Üksnes Jumal on võimeline terveks tegema ja taaslooma kogu inimese tema algloodud ilus. „Mille jaoks küll meie Issand võttis vastu piiratud inimihu? – küsib vaga Efraim süürlane, ja vastab: „Selle jaoks, et ihu ise tunneks rõõmu võidu üle ning selleks, et ihu saaks täidetud ja tunnetaks armu ande…, et inimesed, otsekui linnutiivul tõuseksid Tema poole ja üksnes Temas leiaksid rahu“ (Tõlgendused 4-le Evangeeliumile, 1.ptk.). Kristuse lihassesaamine vabastab patu orjusest ja avab tee pääsemisele.

Issand tunnistab: „Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub Minusse, ei jääks pimedusse“ (Joh. 12:46). Otsekui ere Petlemma täht, mis tõi Jeesuslapse juurde idamaa targad kaugetest maadest, oleme ka meie, kristlased, olles tõelisteks valguse poegadeks ja tütardeks (Joh. 12:36), kutsutud valgustama seda maailma usu valgusega(Mt. 5:14), et ümbritsevad, nähes meie kindluse ja mehisuse, kannatlikkuse ja vaimuliku suursugususe, suuremeelsuse ja ligimeste vastu siira armastuse eeskuju, „annaksid Jumalale au aruandmise päeval“(1Pe. 2:12).

Täna, mil maailma rahvad elavad läbi rasket katsumust uue haiguse näol, kui inimeste südamed on haavatud hirmust ja ärevusest tuleviku ees, on meil eriti vaja tugevdada oma ühist ja eraviisilist palvet, näha Issanda ees erilist vaeva heategusid tehes. Paljud meie õdedest ja vendadest on täna haigusepuhangu tõttu ilma jäänud võimalusest kirikutes käia. Palugem ka nende eest heasüdamlikku Loojat, et Issand kinnitaks nende hingelist ja kehalist jõudu, annaks haigetele kiiret paranemist ning saadaks oma abi arstidele ja kõigile meditsiinitöötajatele, kes ennastsalgavalt võitlevad nende elu ja tervise eest.

Pidagem meeles, et mitte mingid probleemid ei saa murda inimese vaimu, kui ta hoiab alles elava usu ja kõiges toetub Jumalale. Seepärast võtkem ilma nurinata vastu ka meid tabanud katsumused, sest kui me Tema peale loodame, siis saab see meile pühitsuseks olema, sest Jumal on meiega (suurest pärastõhtuteenistusest), nii nagu laulab neil pühadel sünnipüha päevadel Kristuse Kirik. Palvetagem, et ka meie elu armetut koobast valgustaks Jumala mitteloodud valgus, et ka meie rusutud ja alandlik süda, nagu Petlemma sõim, võtaks hardusega vastu maailma tulnud Päästja.

Jumala jaoks ei ole inimsüda kitsas, kui see on täidetud armastusega. Nagu tunnistab vaga Efraim süürlane: „Armastuse tegude tegija saab elama ühes inglitega ja saab kuningaks koos Kristusega“ (Jutlus voorustest ja kirgedest, 3). Saagu need pühad päevad meie jaoks eriliseks ajaks, mil on võimalik teha heategusid. Kasutagem seda armurikast võimalust ja kiitkem sündinud Jeesus Kristust, näidates üles hoolivat armastust oma ligimeste vastu, osutades abi neile, kes abi vajavad, trööstides neid, kes on kurvastuses ja, võib olla esmajärjekorras neid, kes kannatavad koroonaviiruse ja selle tagajärgede all.

Valgustagu Issand oma tundmise valgusega maailma rahvaid, õnnistagu neid rahuga ja aidaku meil kõigil tunnetada ühist vastutust planeedi oleviku ja tuleviku pärast. Andku sündinud Jeesuslaps armastust ja üksmeelt meie peredesse, hoidku meie noort põlvkonda pattude ja ohtlike vigade eest. Veel kord õnnitlen kogu südamest teid, mu kallid, Kristuse sündimise helge püha puhul ja soovin teile tugevat tervist, lõppematut rõõmu ja rohket abi Jumalalt – tõeliselt Valguselt, Kes valgustab iga inimest, kes maailma tuleb(Joh. 1:9). Aamen.

+ KIRILL
MOSKVA JA KOGU VENEMAA PATRIARH

 

Moskva
Kristuse sünd
2020/2021 aasta

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел