Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

MOSKVA JA KOGU VENEMAA PATRIARHI KIRILLUSE PAASALÄKITUS

Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Korneliuse

 PAASALÄKITUS vaimulikele, kirikuteenijatele,

 mungaelupidajatele ja kõigile Moskva

 Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele

 lastele

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi KIRILLUSE
Paasaläkitus ülemhingekarjastele, karjastele, diakonitele, mungaelupidajatele
ja kõigile Vene Õigeusu Kiriku ustavatele lastele
“Jumala arm on ilmunud päästvana
kõigile inimestele”
(Ti. 2, 11)

Issandas armastatud kõrgestipühitsetud ülemhingekarjased, austatud preestrid ja diakonid, Jumalat armastavad mungad ja nunnad, kallid vennad ja õed!

Sel jumalikust valgusest läbistatud ööl, mis on täidetud suurest rõõmust surma äravõitnud maailma Valitseja üle, pöördun kõigi Teie poole iidse hüüdega, mis tunnistab kõikumatult meie kindlast lootusest:

KRISTUS ON ÜLESTÕUSNUD!

Mõista kas või vähesel määral, mis toimus ligi kaks tuhat aastat tagasi Issanda valgustkiirgavas hauas, on soovinud mitmed põlvkonnad pühasid mehi ja naisi. Nad püüdsid teha kättesaadavaks ka meile, nii palju kui see on võimalik piiratud inimmõistusele, selle imelise saladuse mõistmist, mis toimus seal hauakoopas Jeruusalemma vanade müüride läheduses. Nad otsisid kujundeid, mis viiksid meid lähemale selle tõeliselt kardinaalse muutuse taipamiseks, mida Jumal tegi sel ööl kogu maailmakõiksusega.

Püha piiskop Johannes Kuldsuu kirjutab sellest sündmusest nõnda: “Meie Issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmise päev on maailma alus, leppimise algus, vaenutegevuse lõppemine, surma hävitamine, saatana lüüasaamine” (Jutlus Paasapühal).

Ülalöeldu valguses täituvad meie jaoks erilise tähendusega apostel Pauluse sõnad, kes võrdleb Päästja hauast tõusmist uue maailma ning uue inimkonna loomisega. “Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, uus on sündinud” (2 Kor. 5, 17) – nii loeme apostli läkitusest korintlastele.

Issanda Jeesuse surnuist ülestõusmine – see on kristliku kuulutuse põhisisu maailma jaoks. Üksnes tänu Kolgata ohvrile, mis on lahutamatult seotud aulise surnuist ülestõusmisega, omandavad mõtte ja väärtuse kõik inimlikud püüdlused, mis suunatud kõige headuse Allika poole. Kristuse ohver oli vastuseks erinevate kultuuride ja tradistsioonidega inimeste katsetele leida Elavat Jumalat, sest Pühakirja järgi “Jumal ei ole erapoolik, vaid Talle on vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes Teda kardab ja teeb õigust” (Ap. 10, 34-35), ja Tema “tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele” (1 Tim. 2, 4). Need tõsised jõupingutused kehastasid endas miljonite inimeste lootusi, kes erinevatel aegadel on tulemusteta otsinud võimalust oma langenud seisundi ületamiseks ja tõelise “elu, ja selle ülirohkuse” leidmiseks (Jh. 10, 10).

Toimus see, mis oli aegade algusest ettemääratud. Nüüdsest ei ole surmal enam sellist võimu inimese üle. Ning nüüd “nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses” (1 Kor. 15, 22). Seepärast ongi Paasapüha kõige tähtsam kristlik püha, kuna alandatud ja piinatud Naatsareti Jeesus, hiilates jumaliku auhiilgusega, “tõusis üles kolmandamal päeval ja tegi igale lihale lahti surnuist ülestõusmise tee /…/ et Ta ise kõik ja kõiges esimene pidi olema” (Vassilius Suure liturgia anafora).

Täna kutsub Kristus taas meid kõiki usu peole, Kuningriigi peole, kutsub meid osa võtma Tema lunastava ohvri viljadest, kustutama janu veeallikast, mis voolab igavesse elusse (Jh. 4,14). Ometigi ei saa meie ühtsus Issandaga piirduda vaid jumalateenistusest osavõtmisega või isikliku palvega. See peab täiel määral peegelduma meie elu kõikidel tahkudel. Me ei saa olla muretus peomeeleolus, teades, et kõrval on inimesed, kes pole leidnud elurõõmu Jumalas, kes kannatavad, kurvastavad, kes on üksildased, kõigest ilma jäänud või haiguste küüsis. Meie pühaks kohuseks on hool selle eest, et Kristuse nime kiidetaks kõikjal, et inimesed, nähes heategusid, mida tehakse Jumala auks, ühineksid õigeusuga, pööraksid oma südamed Isa poole, kes on taevas. Kahjuks tegutsevad veel maailmas inimese kuri tahe ja saatana eksitus. Kuid meie hinges ei tohiks olla kohta masendusele, sest vaatamata kõigile hädadele, kataklüsmidele, konfliktidele ja vastuoludele, me teame, et Issand on maailma ära võitnud (Jh. 16, 33), on saavutanud võidu patu ja surma üle. Ja seetõttu saame tunnistada sõna ja teoga Jumala armust, mida antakse meile läbi osaduse Päästjaga, tänu Tema kohalolule Kirikus. Olgem siis usinad evangeeliumi käsusõnade täitmises, et meie ligimesed järgiksid meie eeskuju ning sooviksid osa saada usu pühast ja armu rikkusest, mida Jumal saadab kõigi oma ustavate laste peale.

Veelkord õnnitlen Teid kõiki kõigesuurema Paasapüha puhul, Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmise püha puhul, “Jeesuse Kristuse, kes on ustav tunnistaja, esikpoeg surnuist ja maa kuningate valitseja. Temale, kes meid armastab ning on meid puhtaks pesnud meie pattudest oma verega ning kes meid on teinud kuningaiks ja preestreiks Jumalale ja oma Isale – Temale olgu au ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.”(Ilm. 1, 5-6).

TÕESTI ON KRISTUS ÜLESTÕUSNUD!

MOSKVA JA KOGU VENEMAA PATRIARH

Moskvas

Kristuse Paasa 16.04.2017.a.

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел