Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud alates 26. augustist 2021

Alates 26. augustist 2021 kehtib Vabariigi Valitsuse korraldus nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“, mis asendab varasemat Vabariigi Valitsuse korraldust nr 282.

Avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste puhul ei too uus korraldus olulisi muudatusi, võrreldes seni kehtinuga.

Siseruumides toimuvatel avalikel jumalateenistustel ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimisel tuleb tagada:
* hajutatuse põhimõtte järgimine, v.a. korralduses sätestatud juhtudel (korralduse punkt 7);
* kaitsemaski kandmine või suu ja nina katmine, v.a. korralduses sätestatud juhtudel (korralduse punkt 8);
* desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine (korralduse punkt 9);
* siseruumi täituvus kuni 50% või kuni 50 osalejat (korralduse punkt 10 allpunkt 5).

Välistingimustes piiratud territooriumil on avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimise tingimuseks osalejate piirnumber kuni 100 inimest.

Hajutatuse nõude järgimine tähendab kehtivate reeglite kohaselt, et võõrastest inimestest tuleb hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse (https://www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused)

Eelnimetatud piiranguteta on avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi lubatud läbi viia juhul, kui on täidetud korralduse nr 305 III osas nimetatud nõuded, mis tähendab mh enne osalemist tõendi esitamist COVID-19 haiguse läbi põdemise, vaktsineerituse, vaktsineerituga võrdsustatud isikuks olemise, SARSCoV-2 testi tegemise kohta (vt korralduse punktid 14 ja 15).

Usuliste ühenduste tegevuste kohta, mis ei ole avalikud jumalateenistused ega avalikud usulised talitused, rakenduvad nõuded, mis kehtivad teiste analoogsete tegevuste puhul. Nii tuleb tagada COVID-19 tõendite kontrollimine, kui pühakojas või mõnes teises usulise ühenduse ruumis toimub muu avalik üritus, nt kontsert.

Usulised tegevuste, mis ei ole avalikud jumalateenistused ega avalikud usuliste talitused, läbiviimisel tuleb järgida nendele tegevustele seatud nõudeid, mh enne osalemist tõendi esitamist COVID-19 haiguse läbi põdemise, vaktsineerituse või vaktsineerituga võrdsustatud isikuks olemise kohta.

Korralduses on seatud piirangud ja nõuded, mis puudutavad täiendõpet, samuti huviharidust ja –tegevust, mis hõlmavad ka usuliste ühenduste tegevusi (nt Alfa- või leerikursused jm). Kui tegevustel osalejad on alla 18-aastased, siis nendele nõuded COVID-testi/tõendi esitamiseks ei laiene.

Korralduse seletuskirja kohaselt ei kuulu huvihariduse ja -tegevuse alla inimeste iseseisev kogunemine näiteks huvikooliväliselt laulmisega tegelemiseks, mis võimaldab mh koguduste laulukooride proovide läbiviimist.

Kehtiva korralduse terviktekst on leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001; korralduse seletuskiri on leitav aadressilt: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.08.23_k305_vv_sel.pdf

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел