Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Hetkel kehtivad piirangud jumalateenistuste läbiviimiseks

Alates 16. märtsist 2022 kehtib Vabariigi Valitsuse korralduse nr 305 “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” uus redaktsioon.

Kehtiva korralduse terviktekst on leitav eesti, inglise ja vene keeles.

Kehtiva korralduse kohaselt tuleb avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimise järgida nõudeid, mis on sätestatud

Korralduse punktides 7-9. Need nõuded kehtivad kõikidele korralduse punktis 10 nimetatud tegevustele (sh avalikele koosolekutele, avalikele üritustele, muuseumites ja näituseasutustes viibimisele jne). Need nõuded on:

  1. Avalikus siseruumis võib isik viibida ja liikuda ning välistingimustes läbiviidavas ja punktis 10 nimetatud tegevuses osaleda, kui tegevuse eest vastutav isik tagab isikute hajutatuse. Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Avalik siseruum käesoleva korralduse mõttes on ruum, mis on antud määratlemata isikute ringile kasutamiseks või on määratlemata isikute ringi kasutuses või milles võib viibida määratlemata isikute ring, sealhulgas on avalikuks siseruumiks ühissõiduk ning ajutiselt püstitatud kinnine varjualune.
  1. Avalikus siseruumis on isikul kohustus kanda kaitsemaski. Tegevuse eest vastutav isik on kohustatud tagama avalikus siseruumis kaitsemaski kandmise kohustuse täitmise.

81. Punktis 8 sätestatut ei kohaldata, kui:

  1) isik on alla 12-aastane;

  2) kaitsemaski kandmine ei ole tervislikel põhjustel võimalik ning isik esitab nimetatud asjaolu kohta tõendi, mille on väljastanud tervishoiuteenuse osutaja;

  3) isik on tegevusega seotud isik, kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need nõuded täitnud;

  4) maski kandmine ei ole töö või tegevuse iseloomu tõttu võimalik.

  1. Avalikes siseruumides tagab tegevuse eest vastutav isik desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Korralduse seletuskirjas märgitakse, et „Seega tuleb avalikus siseruumis endiselt järgida hajutatuse nõudeid, kanda kaitsemaski ja tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. Hajutatuse nõudeid tuleb järgida ka välistingimustes läbiviidavas ja korralduse punktis 10 nimetatud tegevuses osalemisel.“ (https://www.kriis.ee/media/1777/download)

Terviseameti kodulehel määratletakse hajutatud liikumise nõuet järgnevalt:

„Avalikus siseruumis tuleb arvestada hajutatuse nõudega. Võõrastest inimestest tuleb hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.“ (https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus)

Kriis.ee kodulehel märgitakse: „Avalikus siseruumis tuleb arvestada hajutatuse nõudega. See tähendab, et võõrastest inimestest tuleb hoiduda võimalusel vähemalt kahe meetri kaugusele.“ (https://www.kriis.ee/covidi-kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/hetkel-kehtivad-piirangud#distants)

Allikas: EV Siseministeerium

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел