Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi EUGENI jõululäkitus

Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Eugeni
JÕULULÄKITUS
ülemhingekarjastele, hingekarjastele, diakonitele,
mungaelupidajatele ja kõigile Moskva Patriarhaadi
Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Issandas armastatud ülemhingekarjased, auväärt preestrid ja diakonid,
austatud mungad ja nunnad, kallid vennad ja õed!

Võtke vastu kõige südamlikumad õnnitlused Kristuse Sündimise püha ja saabunud uue aasta puhul!
Jällegi on Petlemma täht valgustanud päeva, mil Jumal on ilmunud lihas. Aga koobas, kus rohkem kui kaks tuhat aastat tagasi toimus see suur saladus, on jällegi saanud Taevaks, sest seal ilmus Issand ise, ning väike loomasõim mahutas endas Jumala, keda kogu kõiksus ei suuda mahutada.
Sel rõõmsal päeval peatugem korraks ja küsigem: kes esimesena inimestest hakkas uskuma Kristusesse? – Karjased! Aga karjaste töö pole kergete killast: pole aega enda peale mõelda, vaja on karja hoida ja kaitsta teda huntide eest. See on valvamise, enesesalgamise ja suure kannatlikkuse vägitöö. Selline oli nende inimeste kõlbeline seisund, kes esimestena kohtasid Kristuse Sündimist.
Ka täna kutsub püha Kirik õigeusu ristirahvast tulema sündinud Jumal-lapsukese juurde ning kummardama Teda ühes Petlemma karjastega ja Idamaa tarkadega, kes tõid Kristusele kulda, viirukit ja mürri. Need kingitused, mis praegu on hoiul püha Pauluse kloostris Athosel, meenutavad meile oma sügavat tähendust. Kulda kingiti kuninglikule valitsusele (Jeesus Kristus sündis inimeste sekka, et olla Kuningas), viirukit toodi Kristusele kingiks kui Ülempreestrile ja Jumalale, mürr tähendas aga ette Päästja eesootavat surma ja mahamatmist.
Jumalal on kõik ettehooldusega! Aga Jumala Ettehoolduse sügavus on inimmõistusele kättesaamatu, me ei suuda haarata seda täiel määral.
Just nõnda, rohkem kui kaks tuhat aastat tagasi, saatis Jumal pattudes hukkuva inimkonna päästmiseks oma Ainusündimud Poja, Jeesuse Kristuse, et Tema valgus valgustaks kõiki ja viiks pääsemise tee peale.
Ettehoolduslik oli ka see, et Kristus Lapsuke ei sündinud mitte inglite seas, vaid jumalakartlikus perekonnas, kus hiljem kasvas ja sai tugevaks vaimus. Jumala ettehooduse järgi saigi perekonnast Jeesuse Kristuse esimestel aastatel Tema hoidja kurjuse maailma eest. Ka meie elus peaks perekond olema vaimseks toeks! Kui püha Kirik on uus Noa laev, siis perekond on väike Kirik. Just perekond, kus kõik on seotud Armastuse läbi, peab vastu kõigile tormidele ja marudele.
Kristuse Sündimise ajast saadik on maailm muutunud, kuid muutumatuks jääb Issanda tahe surematu inimhinge suhtes, et ta ei elaks “mitte üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust” (Mt.4,4). Ometigi ei tohi segi ajada Jumala ettehooldust inimese tahtega (valikuvabadusega). Jumal ei võta meilt kunagi ära vaba tahet! Ja kuigi Jumal pöörab meie kasuks isegi inimeste kõige rumalamad teod, võtab vastu otsuse ja ka vastutuse oma otsuse eest inimene ise. Ja oma valikutega me kas läheneme Jumalale või kaugeneme Temast.
Kahjuks kõik see, mis täna toimub, võib tunduda ülejõu käiva koormana, võib pöörduda mitte usu kinnituseks vaid nurisemiseks ja süüdistamiseks. Inimene unustab, et iga katsumus peaks kasvatama südant, tugevdama vaimu ja kindlust usus. Ja see, mis meid kunagi ajas nutma, peaks õpetama meid elu üle rõõmustama ja kaasa tundma ligimesele.
Kristuse Sündimine – see on tunnistus Jumala armastusest meie kõikide vastu. Kõiki meid kutsub Issand üles olema armastus. Ning armastuse tõeline eesmärk on Jumala templi ehitamine oma hinges, kus halastus, kaastunne ja andestus on nurgakiviks.
Lunastaja maapealses elus kehastus Armastuse elav eeskuju! Kuid see Armastus on ühendatud kindlameelsusega: armastades kõiki, ei kaldunud Issand kunagi kõrvale Õigusest, ei peatunud kurja paljastamisel, eriti silmakirjatsemise paljastamisel. Ja Tema süüdistavate sõnade mõte oli kõigile alati selge! Issand on absoluutne Õigus. Ka meie ei kaldu õigelt teelt, kui jääme ustavaks meie Issanda Jeesuse Kristuse käsusõnadele!
Tänapäeval kurdavad inimesed sageli väsimuse ja sisemise tühjuse üle, mis on põhjustatud läbielatud katsumustest ja haigustest. Kuid tihti me ei taipa, et meie vaimuliku väsimuse ja muserdava tühjusetunde põhjuseks on meie usunõtrus ja kitsarinnalisus, et Issanda saadetud katsumused ei ületa meie jõudu ning teenivad üksnes meie pääsemist. Aidakem armastusega teineteist pääsemisel, aga ärge torkigem üksteist terava sõnaga mõttetutes vaidlustes pandeemia üle, mis proovib jagada maailma “omadeks” ja “võõrasteks”, “vaktsineerituteks” ja “vaktsineerimatuiks”. Pandeemia viib kinnitamata hingedest välja peamise – armastuse ligimese vastu. Ja see tähendab, et südamed muutuvad julmaks, halastamatuks. Aga kas Jumalal on kohta selle südames, kes ei armasta oma venda?!
Kristuse Sündmise helgel pühal vaadakem lootuse ja rõõmuga tulevikku. Aidakem teineteisel kanda selle elu raskusi, armastagem üksteist ja tänagem Jumalat kõige eest! Mis saab anda meile värskust eluteel? Üksnes südamlik tänu Jumala kõigi heategude eest.

Kallid vennad ja õed!

Veelkord võtke vastu kõige südamlikumad õnnitlused Kristuse Sündimise pühul!
Jumalaga pole miski meile hirmus! Kui meid piinab kiusatus, või kui heidutavad kahtlused – mingem nendega otse Tema juurde, “kes ise on kannatanud kiusatusi, võib ka aidata neid, keda kiusatakse” (He.2,18).
Austagem Jumal-lapsukest Kristust heade tegude ja halastusega, jagades jõulurõõmu oma lähedastega, eriti nendega, kes vajavad abi ja tuge. Ärge olgem masendunud! Ärge andkem järele kiusatusele ega ärge hakakem mõtlema võimalikest kibestumistest oma teel. Pidagem meeles: mida tihedam on pimedus meie ümber, seda heledam on Jumala kirik öösel. Kui inimene loodab Issanda peale, salgab ära oma patused soovid ja oma tahte, siis tuleb Jumala abi kindlasti just sel hetkel, kui seda on kõige rohkem vaja. Aga selleks, et saada abi, tuleb seda palves paluda. Issand vastab alati meie pisaratega palvetele!
Erilise väega peaks täna meie südames kõlama jõulukaanoni sõnad:
Kristus on maa peal, tõstkem ennast kõrgesse!
Olgu Päästja sündimine meie vaimuliku jõu kinnituseks ja aidaku ületada ka kõige raskemad katsumused! Jumala abi kõigile õiglastes tegudes ja palju tervist!

Kristus sünnib, kiitke! Kristus tuleb taevast, minge vastu!

+ Eugeni
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

Kristuse Sündimine 2021/2022
metropoliidiikateedri linnas Tallinas

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел