Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni PAASALÄKITUS

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni
PAASALÄKITUS
ülemkarjastele, vaimulikele ja kirikuteenijatele, munkadele ja nunnadele ning kõigile Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

 

Juba üle 2000 aasta meenutame Kristuse kannatuste päevi ja Tema aulist ülestõusmist. Jälle on meie kirikud täidetud paasarõõmuga, meie aga süüvime suurde lunastuse saladusse, mis vabastas inimesed, kes järgivad Kristust, patu ja surma võimusest.
Kristus on üles tõusnud! See on võiduhüüd üheaegselt armastuse tervituse ja rahusooviga.
Jagades seda paasarõõmu kõigiga, kes palves Kristuse nime appi hüüavad, ei saa mainimata jätta neid katsumusi, mida meil täna ületada tuleb.
Aeg, mis on täis sügavat kurbust, kõneleb meile sellest, et Issand on tulnud meid katsuma. Paljud leiavad, et Issand karistab inimesi nende pattude pärast. Õigeusus mõistame seda teisiti: kurbused on vajalikud inimestele, et tuua neid Jumalale lähemale, puhastades südame kõrkuse patust ning saamahimust. Inimkonna ajalugu tuletab meile meelde, et hirmsad epideemiad, mis said inimestele osaks, sundisid inimesi lõpuks peatuma nende pattudes, pöörduma vale poolt tõe poole ning otsima abi Jumala käest, kes iga kurja võib pöörata heaks.
Kõige hirmsam õnnetus, mis sai inimestele osaks Jumala käsusõnadest üleastumise pärast, oli surm, millega inimesel oma jõududega hakkama saada polnud võimalik. Vajalik oli Jumala abi. Ning seepärast heasüdamlik Jumal saatis maailma oma ainusündinud Poja, et igaüks kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu. (Joh. 3: 16)
Neil päevil kui kogu maailm meeleheitlikult kaitseb end „XXI sajandi katku“ – koroonaviiruse epideemia eest, meenusid vaga Efraim süürlase sõnad: „Mitte siin ei lubanud Jumal meile rahu ja oma kuningriiki, sest praegune aeg on meie jaoks õppimise, kogemuse omandamise ja vägiteo aeg…“ Meie maine elu – see on üksnes „õppimise aeg“, mil me õpime armulikkust ja ligimesearmastust. Me õpetame oma südant olema kaastundlik.
Täna, mil näeme, kuidas ühe hetkega inimelu võib muutuda ning tema maised rikkused võivad muutuda kasutuks rämpsuks, meenub evangeeliumi tähendamissõna arutust rikkast.
„Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja ta arutas endamisi: „Mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda.” … „Seda ma teen: ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele: Hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus!” Aga Jumal ütles talle: „Sina arutu! Selsamal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud?” Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas“ (Lk. 12: 16-21).
„Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!” (Lk. 12: 15).
Inimmõistus ei suuda haarata Jumala tarkust ja kõikvõimsust. Apostlid andsid maailmale tunnistust sellest, mida nägid nende silmad ja tundsid nende käed. Meie anname täna tunnistust sellest, mis täidab meie südamed – mõistusega haaramatust Ülestõusnud Kristuse kohalolust selles patuses maailmas, Tema Ülestõusmise mitteloodud valgusest ning võrreldamatust paasarõõmust, mis saadab meid, vaatamata kõigile osakssaanud katsumustele. „Me pole hakanud uskuma Jumalasse, olles näinud Teda ihusilmadega, vaid mõistuse jõuga näeme Nägematut läbi nähtava“ – õpetab meid püha piiskop Vassili Suur. Jeesus Kristus võttis enese peale kõigi inimeste patud ning, ära kannatanud piinarikka ristisurma, päästis kogu inimsoo. „Jumal sai lihaks ja suri, et meie võiksime elada“ (Püha Grigori Jumalasõnaõpetaja).
Kas teate, mida kõige sagedamini Kristus räägib oma õpilastele evangeeliumis? – „Ärge kartke!“, see tähendab – Jumal on teiega. Mis halba võib juhtuda teie hingega?! Kõigis elumere lainetes ja tormides tuleb ilmutada mehisust ja meelekindlust, mitte muutuda araks ning olla toeks neile, kellel on eriti raske.
Tuleb kindlalt uskuda jumalikku ettehooldusesse. Kristuse inimlik tahe allus alati jäägitult Taevase Isa tahtele. Veelgi enam, igal oma elu hetkel tunnistas Kristus oma sõltuvust Isast. Ta ei kasutanud kunagi oma jumalikku väge, et teha oma elu mugavamaks. Kristuse „toiduks“ (vt. Joh. 4: 34) oli täita oma Taevase Isa tahet. Ka Tema au oli Isa au (vt Joh. 8: 54).
Tänapäeva inimene üritab vaimuliku maailma olemust haarata mitte südame, vaid mõistusega. Mõistus ei näe ei Jumalat, ei ingleid, ega deemoneid. Ta näeb üksnes omi mõtteid. Kuid mõtted ei teki eimillestki. Nad on vaimu vastava tegevuse tulemuseks. Kes usub Jumalasse, see püsib alati valguses! Ka täna, ilmudes igale kannatavale ja segaduses olevale hingele, ütleb Issand nii nagu ütles 2000 aastat tagasi: „Rahu teile“. Ning see Päästja tervitus annab mõtte kogu meie elule. Üksnes tänu Ülestõusmise valgusele võime vastu võtta ja välja kannatada kõik katsumused, mis õpetavad meile armastust.

 

Kallid vennad ja õed!
Meie Issanda, Jeesus Kristuse rõõmsal ülestõusmispühal, soovin teile, et paasarõõm püsiks teie südametes, et Jumala arm elaks igaühes teie seast ning kinnitaks ja kaitseks. Armastage teineteist, ja nagu õpetab apostel Paulus: „kandke jõuetute nõrkusi“ (Ro. 15: 1).
Tõusku üles Jumal ja saagu Tema vaenlased laiali pillatud! Tõusku üles Jumal ka meie südametes ning saagu vale, vaen, kurjus, tülid ja haigused laiali pillatud.
Meie Issanda, Jeesus Kristuse aulises ülestõusmises on peidus meie usu mõte ja sügavam tähendus, kristliku läkituse süda ja vägi kogu maailmale. Kogu meie jutlus neil päevil mahub mõne sõna sisse: „Kristus on üles tõusnud!“ – „Olles öelnud need sõnad, mida rohkemat on mul öelda? Kõik on juba öeldud!“ – hüüdis Moskva püha Filaret.

 

Kristus on üles tõusnud – Kristus on tõesti üles tõusnud!

 

+ Eugeni
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
Paasa – Kristuse ülestõusmine 2020
Tallinn

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел